Giới thiệu tính năng: Cổ Thần Chi Lộ:Người chơi từ 2 CS 50 mới có thể tham gia tính năng

1. Cổ Thần Chi Lộ có 9 Đạo Quán khác nhau, mỗi đạo quán có vài thành tựu và ải

2. Hoàn thành thành tựu hoặc vượt ải sẽ nhận điểm thành tựu và Nước Cổ Thần

3. Điểm thành tựu đạt lượng chỉ định có thể kích hoạt Đạo Quán

4. Sau khi kích hoạt Đạo Quán nhận thuộc tính thêm, hiệu quả PVP, PVE

5. Nước Cổ Thần có thể ở Shop Cổ Thần đổi vật phẩm (Bộ phận đạo cụ cần kích hoạt Đạo Quán chỉ định mới có thể đổi)

6. Hoàn thành toàn bộ thành tựu kích hoạt ải có thể nhận thành tựu cao nhất Sảnh Vinh Dự;

§  Hướng dẫn tính năng: Cổ Thần Chi Lộ

Ø NPC tham gia tính năng: Sơ Đại Hỏa Ảnh

Ø Giao diện tính năng

Ø Sảnh vinh dự

Ø Giới thiệu Đạo Quán

Tên Đạo Quán

Hình Ảnh

Thuộc Tính

Điều kiện Kích Hoạt Đạo Quán

Đấu Đạo Quán

Tỉ lệ tổn thương + 28%

Hoàn thành thành tựu trong đạo quán. Điểm thành tựu đạo quán yêu cầu: 1310

Giả Đạo Quán

Tỉ lệ miễn thương  + 28%

Hoàn thành thành tựu trong đạo quán. Điểm thành tựu đạo quán yêu cầu: 1590

Trận Đạo Quán

Vật Công 18%

Hoàn thành thành tựu trong đạo quán. Điểm thành tựu đạo quán yêu cầu: 1120

Giai Đạo Quán

Huyễn Công +18%

Hoàn thành thành tựu trong đạo quán. Điểm thành tựu đạo quán yêu cầu: 1480

Liệt Đạo Quán

Huyễn Phòng +20%

Hoàn thành thành tựu trong đạo quán. Điểm thành tựu đạo quán yêu cầu: 1365

Tả Đạo Quán

Vật phòng +20%

Hoàn thành thành tựu trong đạo quán. Điểm thành tựu đạo quán yêu cầu: 1315

Tiên Đạo Quán

Tốc độ +8%

Hoàn thành thành tựu trong đạo quán. Điểm thành tựu đạo quán yêu cầu: 1110

Binh Đạo Quán

Máu +20%

Hoàn thành thành tựu trong đạo quán. Điểm thành tựu đạo quán yêu cầu: 1035

Lâm Đạo Quán

Tỉ lệ cứu viện +20%

 

Ø Giới thiệu Thành Tựu và khổ luyện

o    Thành Tựu: tham gia để nhận thành tựu và nước cổ thần

 

o   Khổ Luyện đánh các NPC để nhận thành tựu và nước cổ thần.

 

Ø Shop Cổ Thần:

ü Danh sách vật phẩm đổi từ nước Cổ Thần

 

 

Vật Phẩm Cần Nước Cổ Thần Số Lần Mua Điều Kiện Loại Hình
LB Danh Hiệu(Cổ Thần Chi Lộ) 115,000 1 Kích hoạt Tiền Đạo Quán Danh Hiệu
Phi Tiêu Hoang Vu 83,000 1 Kích hoạt Liệt Đạo Quán Trang Bị
Kiếm Hoang Vu 83,000 1 Kích hoạt Giai Đạo Quán
Sách Hoang Vu 83,000 1 Kích hoạt Lâm Đạo Quán
Hộ Ngạch Hoang Vu 72,000 1 Kích hoạt Binh Đạo Quán
Giáp Hoang Vu 72,000 1 Kích hoạt Đấu Đạo Quán
Phi Phong Hoang Vu 76,000 1 Kích hoạt Trận Đạo Quán
Giày Hoang Vu 83,000 1 Kích hoạt Giả Đạo Quán
Đai Hoang Vu 79,000 1 Kích hoạt Tả Đạo Quán
Nón Cổ Thần 62,000 1 Kích hoạt Lâm Đạo Quán Trang Sức
Ngọc Bội Cổ Thần 62,000 1 Kích hoạt Binh Đạo Quán
Vòng Tay Cổ Thần 67,000 1 Kích hoạt Đấu Đạo Quán
Găng Tay Cổ Thần 58,000 1 Kích hoạt Giả Đạo Quán
Dây Chuyền Cổ Thần 62,000 1 Kích hoạt Giai Đạo Quán
Hộ Phù Cổ Thần 62,000 1 Kích hoạt Trận Đạo Quán
Lắc Tay Cổ Thần 67,000 1 Kích hoạt Liệt Đạo Quán
Nhẫn Cổ Thần 58,000 1 Kích hoạt Tả Đạo Quán
Hộp Ngọc Cấp 4*10 3,000 3 Không Yêu Cầu Đạo Cụ
Pháp khí thăng cấp*10 3,000 3
Lễ bao quả hoàn mỹ*10 6,000 3
Đá Vương Giả*10 6,000 3
Ngọc Thất Lạt*10 6,000 3
Nguyên liệu thông dụng giác tỉnh vật chủ*2 7,000 3
Tiềm năng hoàn cực phẩm*10 3,000 3
Đá luân hồi *50 3,000 3
Diệu mộc tiên linh*20 3,000 3
Ảnh hồn bảy mày*10 5,000 3
Ngọc đục lỗ *10 6,000 3
Tiên nhân Câu Ngọc*10 3,000 3
Tiên linh toàn *20 3,000 3
Tiên linh ngọc*10 4,000 3
Huyết Kế: Từ Lục*5 3,000 3
Tinh khí*200 2,000 3
Đá Luân Hồi CS*50 3,000 3
Diệu Mộc Thần Linh 3,000 3

ü Dùng EXP để đổi lấy nước cổ thần

 

 

Vật Phẩm EXP Số Lần Mua Điều Kiện Loại Hình
Nước Cổ Thần 45,000,000 10 Không yêu cầu Nước Cổ Thần

Ø Giới Thiệu Danh Hiệu Cổ Thần:

Danh Hiệu

Thuộc Tính

Điều Kiện

Thời Gian

Lực Vật Công +50,000
Lực Huyễn Công +50,000
Tốc.Độ +50,000
Thể.Lực +500000
Đổi trong shop cổ thần Vĩnh Viễn